Actueel

11 jun
Jaarbericht 2017 Lees meer
12 mrt
Koning Willem-Alexander opent nieuwe Indoor Verse Compost fabriek van CNC Grondstoffen Lees meer

Gerelateerd

Profielschets RvC-bestuur CNC UA

Qua governance model wordt bij CNC U.A. het in de NCR Code genoemde "zandlopermodel" gehanteerd. Dit betekent een personele unie van het bestuur van CNC U.A. en de RvC. Dit orgaan, vanaf najaar 2016 RvC genaamd, bestaat uit 3 leden, allen actief teler en klant van CNC, aangevuld met 1 externe commissaris. De voorzitter van CNC U.A. en de RvC is één en dezelfde persoon, bij voorkeur een actief lid. Indien er uit het bestaande ledenbestand geen geschikte voorzitter kan worden gevonden, wordt de RvC aangevuld met een externe in de rol van voorzitter. De RvC bestaat uit tenminste 4 en ten hoogste 5 leden. Bij benoemingen wordt in het rooster van aftreden rekening gehouden met voldoende spreiding om de continuïteit te borgen.

Taken
De RvC heeft enerzijds de taak om toezicht te houden op het door de directie gevoerde beleid binnen de ondernemingen en op de daaruit voortkomende financiële resultaten. De RvC staat hierbij de directie en haar MT gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. Anderzijds houdt de RvC toezicht op het coöperatief belang binnen de ondernemingen, dit in relatie tot een juiste invulling van de strategische kaders met bijhorend risicoprofiel. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de onderneming. De RvC legt verantwoording af aan de ALV.

De toezichthoudende rol van de RvC omvat o.a.:
• De strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
• De financiële performance en gezonde balans van de ondernemingen;
• Uitrol van strategische beslissingen relateren aan het wel of niet behalen van duidelijk vooraf gestelde doelstellingen;
• De invulling van de directie- en managementstructuur binnen de ondernemingen met oog op o.a. professionalisering, verbetering (commerciële) slagvaardigheid, managementcapaciteit in kwalitatieve zin en verzakelijking;  
• Borging van kennis en innovatie teneinde producent te blijven van kwalitatief hoogwaardige substraten;
• Naleving van wet- en regelgeving;
• De opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
• Het financiële verslaggevingsproces;
• De verhoudingen tussen alle stakeholders;
• Een goede communicatie tussen alle stakeholders.

Werkwijze
De RvC hanteert een vergaderfrequentie van tenminste 6x per jaar en past deze daar waar nodig aan. Om betrokken te zijn bij de verschillende bedrijfsactiviteiten en gelieerde ondernemingen is het streven om RvC-vergaderingen op locatie te houden en MT-leden van de lokale ondernemingen uit te nodigen voor een gedeelte van RvC-vergaderingen.
Binnen de RvC bestaan 2 commissies: een auditcommissie en een selectie-/remuneratiecommissie. Iedere commissie heeft tenminste 2 leden. Beide commissies vergaderen tenminste 2 keer per jaar apart en hebben beide ieder hun voorzitter.
De belangen vertegenwoordigen van de verstrekkers van de ledenlening en de belangen van het personeel (OR) worden specifiek en expliciet belegd bij het externe RvC-lid.
Om elke vorm van belangenverstrengeling te voorkomen, dienen transacties aangegaan tussen RvC-leden en de bedrijven ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de RvC.
 
Zittingsduur
Een commissaris wordt in principe benoemd voor een periode van 4 jaar (tenzij een gespreid rooster van aftreden een ander, maar wel minder, aantal jaren vereist) en is tweemaal herbenoembaar voor telkens een periode van maximaal 4 jaar.

Vereisten
Iedere commissaris heeft gevoel en waardering voor de coöperatieve waarden en structuur van de onderneming. Iedere commissaris is toegerust zijn op zijn of haar taak, zal zich goed inlezen in de stukken voor elke vergadering en heeft voldoende tijd om de taak naar behoren uit te voeren. Iedere commissaris beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de invulling van zijn/haar taak, binnen zijn/haar rol. Minimaal 1 lid is een zogenaamde financiële expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon diepgaand inzicht heeft in, en kennis heeft van, financieel- en bedrijfseconomische zaken. Het meest waarschijnlijke is dat het externe RvC-lid de financiële expert is. Tevens zal de financiële expert in staat moeten zijn om de belangen van de verstrekkers van de ledenlening en de belangen van het personeel (OR) te vertegenwoordigen binnen de raad.

Kerncompetenties van individuele RvC-leden
Iedere commissaris:
• Is analytisch en kan strategisch denken;
• Is organisatie- en omgevingssensitief: heeft oog voor ontwikkelingen, verhoudingen en belangen binnen zowel de onderneming als de coöperatie;
• Heeft gerichtheid op onderling samenwerken en verbinden, zowel intern als extern; 
• Is besluitvaardig: is in staat adequaat te reageren op gesignaleerde problemen en tijdig de noodzakelijke beslissingen te nemen;
• Is verantwoordelijk: is zich bewust van de interne en externe belangen en weegt deze zorgvuldig;
• Is onafhankelijk, integer en betrouwbaar;
• Heeft tenminste HBO denk- en werkniveau, gekoppeld aan een proactieve houding met de juiste communicatieve vaardigheden;
• Is bereid om zich via opleidingen verder te bekwamen. Indien het eerste keer is dat de persoon commissaris wordt zal hij/zij kort na de aanstelling een, in overleg met de voorzitter vast te stellen, opleiding toezichthouder volgen;
• Ieder RvC-lid, m.u.v. de externe, is een actief lid en betrekt grondstoffen van de coöperatie voor minimaal 50% van zijn of haar grondstoffenbehoefte.